คณะครูและนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาทุกคน
ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครบ 3 เข็ม
และนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม

สอบถามได้ค่ะ