ศึกษานิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนรู้ช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาขอขอบคุณ ท่าน ศน.ประไพ ฉายอรุณ ศน.พาภรณ์ เพียรพิสัย และ ศน.วิไลลักษณ์ รักษาพล ในการมานิเทศติดตามการเรียนการเรียนรู้ช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สอบถามได้ค่ะ