ครู / บุคลากร

นางสาวสำราญ สุขพูล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. ส่งเสริมสื่อสารการเกษตร
นางปัทมา เจริญศรี
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วกองแสง
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมีปฐมวัย
นางสาวรัชชนก พฤกษชาติ
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา
นางจิระภา มีมะจำ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. คหกรรมศาสตร์
นางสาวพิชญุ์มณฑน์ การเพียร
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา คบ. วิทยาศาสตร์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวจันทนาภรณ์ มีทอง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวมินตรา สุทธิประภา
ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
นางสาวเกษรินทร์ คำรอด
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพิมพ์ขวัญ วิลัยรัมย์
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวจริญดา ใจญา
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวนภาลัย มลิรัตน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา ม.6

สอบถามได้ค่ะ