ครู / บุคลากร

นางสาวสำราญ สุขพูล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. ส่งเสริมสื่อสารการเกษตร
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วกองแสง
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา ค.บ. เคมีปฐมวัย
นางสาวรัชชนก พฤกษชาติ
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวเกษรินทร์ คำรอด
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจันทนาภรณ์ มีทอง
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย
นางณัฐธยาน์ กิขุนทด
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.การประถมศึกษา

นางปัทมา เจริญศรี
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี
นางสาวจริญดา ใจญา
ครู วิทยฐานะ –
วุฒิการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์
นายจารุเดช นิลละมัง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
นางสาวมินตรา สุทธิประภา
ครูธุรการ
วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์

สอบถามได้ค่ะ