ผู้บริหาร

นางดารินทร์ โคษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค.บ. การประถมศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

สอบถามได้ค่ะ