O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560(ฉบับแก้ไข 2562)
1.2_รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2.1_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.อัพเดท
2.2_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-ฉ.2(2545)
2.3_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542ฉ.3(2553)
2.4_พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4(2562)
3.1_พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546-ฉ1
3.2_พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546-ฉ2(2553)
3.3_พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546-ฉ3(2562)
4.1_พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
4.2_พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547_ฉ2(2551)
4.3_พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547_ฉ3(2553)
4.4_พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547_ฉ4(2562)
5.พรบ.-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545
7.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สอบถามได้ค่ะ